"ชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิต พิทักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารตามหลักธรรมาภิบาล"

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศแผนการจัดหาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560)

Download _1511235341.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด (M๖๐๑๑๐๐๔๑๙๖๙) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Download _1511255650.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เรื่อง มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

Download _1528081079.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 (ไม่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง) 12 ต.ค.2561

(ไม่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) 17 เม.ย. 2562

Download _1555490460.pdf


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรม

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา