วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2565
จ้างรถแบ๊คโคใหญ่ จำนวน ๒๑ ชั่วโมง จากแผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น (สารไฮโดรคลีน) จากแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ค่าวัสดุ วัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่ายอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างรถแบคโฮ ทำการปรับเกลี่ยขยะ จำนวน ๑๖ ชั่วโมง จากแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจักขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้พลาสติกเด็ก จำนวน ๑๔ ชุด จากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 เทอม 1 (เดือน ก.ค.-ปิดเทอม) จากแผนงานงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อยางรถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง) ทะเบียน ๘๑-๖๐๕๕ สระแก้ว จากแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง จากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายจ่ายงบกลาง เงินสำรองจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๑๓๑๘ สระแก้ว จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๑-๑๙๔๘ สระแก้ว จากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง