วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมท่อประปาแตกชำรุด จากแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโจด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ (เดือนมิถุนายน) จากแผนงานการศึกษา งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  พ.ค. 2566
เช่าเต็นท์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๒๘ หลัง โครงการอบต.ห้วยโจด ร่วมกับอำเภอวัฒนานครและจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ฯ จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องผู้อำนวยการกองช่าง จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง