วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างรถแบคโฮขนาดใหญ่ทำการปรับเกลี่ยขยะลงบ่อขยะ จากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุง Local Qurantine) จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จากแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงอาคารโรงปุ๋ยชุมชนเป็นศูนย์ป้องกันและยับยั้งโรคประจำตำบล (Local Quarantine) จากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างตัดเครื่องแบบ อปพร.พร้อมอุปกรณ์ โครงการผึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัตรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จากแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างรถแบคโฮใหญ่ใช้ในโครงการคลองสวยนำ้ใส จากแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง