ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนิโญ โดยการขุดสระน้ำดิบขนาดกว้าง ๖๗.๐๐ + ๔๙.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ + ๖๘.๐๐ เมตร ลึก ๘.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๘,๔๖๖ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา ตำบลห้ว [ 7 มิ.ย. 2567 ]
....................................................................................
เอกสารประกวดราคา e-bidding เลขที่ 5/2567 (ขุดสระน้ำดิบ ม.7) [ 7 มิ.ย. 2567 ]
....................................................................................
เอกสารประกวดราคา e-bidding เลขที่ 3/2567 (ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ไป ม.1) [ 13 พ.ค. 2567 ]
....................................................................................
เอกสารประกวดราคา e-bidding เลขที่ 2/2567 (ก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.3) [ 9 พ.ค. 2567 ]
....................................................................................