องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
 


โครงการคลองสวย น้ำใส


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้จัดทำโครงการคลองสวย น้ำใส ในวันที่ 2 - 4 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ฝายคลองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโจด อำเภอ วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างเป็นระบบ ตลอดถึงแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

2. เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟู คุณภาพน้ำในคลองให้ดีขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสามารถใช้ประโยชน์ จากคลองตามความเหมาะสม

3. เพื่อให้เกิดคลองสวยน้ำใส และเป็นต้นแบบนำร่องในการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป

2021-09-27
2021-09-13
2021-09-06
2021-07-20
2021-06-02
2021-04-22
2021-04-22
2021-04-22
2021-04-22
2021-04-22