องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)


สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ทบทวนวิชาความรู้ ที่เคยได้ฝึกอบรมมาแล้ว เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถเข้าระงับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ระหว่างวันที่ วันที่ 11 - 12 กันยายน 2564 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

2021-09-27
2021-09-13
2021-09-06
2021-07-20
2021-06-02
2021-04-22
2021-04-22
2021-04-22
2021-04-22
2021-04-22