องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะประจำปีงบประมาณ 2564


ด้วยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้จัดทำโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 08.30น. เป็นต้นไป ณ ศาลากลางบ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ

2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง                    3 เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

2021-09-27
2021-09-13
2021-09-06
2021-07-20
2021-06-02
2021-04-22
2021-04-22
2021-04-22
2021-04-22
2021-04-22