องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
 


การจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลห้วยโจด เพื่อดำเนินการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566 

2023-05-22
2023-05-19
2023-05-16
2023-03-03
2023-03-03
2023-02-17
2023-01-27
2023-01-16
2023-01-05
2023-01-05