องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “การผูกผ้าและการจับจีบผ้าเนื่องในโอกาสและพิธีต่างๆ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “การผูกผ้าและการจับจีบผ้าเนื่องในโอกาสและพิธีต่างๆ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด มีวัตุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยโจดมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ

2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่ม เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน

โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยโจดที่มีความสนใจ จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

2024-03-22
2024-03-22
2024-02-05
2023-12-18
2023-09-01
2023-08-29
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-17
2023-07-12