องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
 


โครงการปฐมนิเทศ ประจำปี พุ.ศ.๒๕๖๖


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวยโจด ได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศ ประจำปี พุ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาให้ผู้ปกครองได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
การเตรียมความพร้อมเด็กระดับก่อนวัยเรียน
                                  ๒. เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองร่วมกัน
                                  ๓. เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บรรสุวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมในเด็กระดับก่อนวัยเรียน
โดยมี ผู้บริหารท่องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ จำนวน ๑๐๗ คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

2024-06-12
2024-05-24
2024-03-22
2024-03-22
2024-02-05
2023-12-18
2023-09-01
2023-08-29
2023-08-01
2023-07-27