องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว :www.huayjod.go.th

 
 
 


โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายวิชัย  บรรณสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ฝายคลองยาง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างเป็นระบบ ตลอดถึงแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
2.เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟู คุณภาพน้ำในคลองให้ดีขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสามารถใช้ประโยชน์ จากคลองตามความเหมาะสม
3.เพื่อให้เกิดคลองสวยน้ำใส และเป็นต้นแบบนำร่องในการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต้อไป
โดยมีผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง อบต.ห้วยโจด และประชาชนในตำบลห้วยโจด เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน

2024-07-17
2024-07-11
2024-06-27
2024-06-12
2024-05-27
2024-05-24
2024-03-22
2024-03-22
2024-02-05
2023-12-18