องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว :www.huayjod.go.th

 
 
 


โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวานโดยการตรวจจอประสาทตา โดยใช้เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ประจำปีงบประมาณ 2567


ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด โรงพยาบาลวัฒนานคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยโจด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อนางชิง จัดทำโครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวานโดยการตรวจจอประสาทตา โดยใช้เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 180 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้

1. เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางตาและระบบประสาทในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

2. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการตรวจวัดสายตาและตรวจเท้า 

3. เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

2024-07-17
2024-07-11
2024-06-27
2024-06-12
2024-05-27
2024-05-24
2024-03-22
2024-03-22
2024-02-05
2023-12-18