องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว :www.huayjod.go.th

 
 
 


โครงการจิตอาสาพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ตลาดนัดชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านคลองยาง ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้

1. เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

2. เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา ในพื้นที่ตำบลห้วยโจด

3. เพื่อทำความสพอาด ทาสี สะพานในพื้นที่ตำบลห้วยโจด ให้มีสภาพดีขึ้นตามความเหมาะสม

4. เพื่อแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน จิตอาสาฯ ภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน

2024-07-17
2024-07-11
2024-06-27
2024-06-12
2024-05-27
2024-05-24
2024-03-22
2024-03-22
2024-02-05
2023-12-18