องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว :www.huayjod.go.th

 
 
 


โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ในระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จัดทำโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ คลองไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเสาสูง ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้

1. เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างเป็นระบบ ตลอดถึงแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

2. เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟู คูณภาพน้ำในคลองให้ดีขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสามารถใช้ประโยชน์ จากคลองตามความเหมาะสม

3. เพื่อให้เกิดคลองสวยน้ำใส และเป็นต้นแบบนำร่องในการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

 

2024-07-17
2024-07-11
2024-06-27
2024-06-12
2024-05-27
2024-05-24
2024-03-22
2024-03-22
2024-02-05
2023-12-18