องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
ประวัติความเป็นมา

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขนาดเล็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2540 มีอานาเขตพื้นที่ 191 ตร.กม.

มีประชากรทั้งสิ้น 5583 คน
โดยเป็นประชากรชายทั้งสิ้น 2804 คน
และเป็นประชากรหญิงทั้งสิ้น 2779 คน