องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

นายวิชัย   บรรณสาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด


เบอร์โทรศัพท์ 093-3978961
นายกิจจา   แซ่ตั้น
นายลือชัย   จันทมาลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
เบอร์โทรศัพท์  081-5778224

เบอร์โทรศัพท์ 092-3516578
นางสาวพิกุล   โหมกจันทึก

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

เบอร์โทรศัพท์ 097-2926191