องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
สมาชิกสภาตำบล

นายธนวัฒน์   แปลงทุน

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

เบอร์โทรศัพท์  098-9249197นายวิโรจน์   ปุ้ยนอก นายสมคิด   จำรัส
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
เบอร์โทรศัพท์  086-3703350
เบอร์โทรศัพท์  085-2794744


นายจรูญ   บ่อทอง นายสัญชัย   นามแย้ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
เบอร์โทรศัพท์  086-1592663 เบอร์โทรศัพท์  092-8165325


นายทองใส   ทำแกว
นายสุทัศน์   ปานสิงห์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
เบอร์โทรศัพท์  062-4535886 เบอร์โทรศัพท์  091-2653194