องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
สมาชิกสภาตำบล

 
 
  นายสมศักดิ์  สัมนา
 
  ประธานสภา อบต.นายกฤษดี  ฤกษ์ดี
นายราเชน  จันตรีจิตร
รองประธานสภา อบต.

เลขานุการประธานสภา อบต.


 นายวัชรินทร์ พันธะกุล นายจรูญ บ่อทอง นายสัญชัย นามแย้ม นายห่อ ทำการสม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
นายวิโรจน์ ปุ้ยนอก นายทองใส ทำแกว
นายคำหล้า ปั่นแก้ว
นายสมชาญ เจิมขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นายณรงค์ บ่อทอง
นายสมปอง อุตตเสนด์ นายสมคิด จำรัส

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7