องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
สำนักงานปลัด

 
 
  นายศานติ  วงษ์สอาด
 
  หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวรจนา แสงทวี (่ว่าง)
นางสาวเยาวลักษณ์ อภิญญาณานันท์
นิติกรชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางสาวณัชชา  ณัฐภัคศุภิดา นายประดิษฐ ฤทธิ์มนตรี  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักพัฒนาชุมชนนางสาวสมัย ขอดทอง
นายศราวุฒิ  กุลนาค
น.ส. พรชิตา แก้วม่วง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายสุพิศ นาอูบ นายสมัย หวังอาษา นายสมบัติ พุ่มบัว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสนิท กุลศิริ นายประสิทธิ์  สุขเกษม
นายสมาน  อู่สุวรรณ
พนักงานผลิตน้ำประปา คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ

นางจำลอง  บุตรศรี นายจักรกฤษณ์ นิลศิริ
นายวินัย  หวังอาษา
แม่บ้าน พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา