องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
สำนักปลัด

 

  นายศานติ  วงษ์สอาด
 
  หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.0-3724-7669

นางสาวรจนา แสงทวี นางสาวเยาวลักษณ์ อภิญญาณานันท์ นายณัฐพล  คณิตบุญ -ว่าง-
นิติกรชำนาญการ
โทร.0-3724-7669
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร.0-3724-7669
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร.0-37247-669
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/
ชำนาญการ
โทร.0-37247-669

 

นางสาวณัชชา  ณัฐภัคศุภิดา นางสาวพรชิตา แก้วม่วง  

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.0-3724-7669
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร.0-3724-7669
  
นายประดิษฐ ฤทธิ์มนตรี นางสาวสมัย ขอดทอง นายศราวุฒิ  กุลนาค
นายสำรอง  เย็นเหลือ
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
โทร.0-3724-7669
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.0-3724-7669
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร.0-3724-7669
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
โทร.0-3724-7669

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
โทร.0-3724-7669

   

-ว่าง- นายประสิทธิ์  สุขเกษม นายสมาน  อู่สุวรรณ


คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)
โทร.0-3724-7669
คนงานประจำรถขยะ
โทร.0-3724-7669
คนงานประจำรถขยะ
โทร.0-3724-7669 
 

นายสนิท กุลศิริ
นายจักรกฤษณ์ นิลศิ นายวินัย  หวังอาษา

พนักงานผลิตน้ำประปา (ทักษะ)
โทร.0-3724-7669
พนักงานผลิตน้ำประปา (ทักษะ)
โทร.0-3724-7669
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร.0-3724-7669

 
  นางจำลอง  บุตรศรี นายอาทิตย์  พลสวัสดิ์ นายภานุวัฒน์  พลเจริญ  
  แม่บ้าน
โทร.0-3724-7669
คนงาน
โทร.0-3724-7669
คนงาน
โทร.0-3724-7669