องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
สำนักปลัด

 

  นายศานติ  วงษ์สอาด
 
  หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.0-3724-7669

นางสาวรจนา แสงทวี นางสาวเยาวลักษณ์ อภิญญาณานันท์ นายณัฐพล  คณิตบุญ -ว่าง-
นิติกรชำนาญการ
โทร.0-3724-7669
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร.0-3724-7669
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
โทร.0-37247-669
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/
ชำนาญการ
โทร.0-37247-669

 

นางสาวณัชชา  ณัฐภัคศุภิดา นางสาวพรชิตา แก้วม่วง  

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.0-3724-7669
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร.0-3724-7669
 

 
นายประดิษฐ ฤทธิ์มนตรี นายศราวุฒิ  กุลนาค นายมานะ  ดีไทร
นายวินัย  หวังอาษา
นายเกียงสิทธิ์  แจ้งเวหา
นักพัฒนาชุมชน
โทร.0-3724-7669
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร.0-3724-7669
พนักงานขับรถยนต์
โทร.0-3724-7669
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
โทร.0-3724-7669

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
โทร.0-3724-7669

   

นายวินัย  ประกอบผล นายสมัย  อู่สุวรรณ
นายพิทักษ์  คำน้อย


คนงานประจำรถขยะ
โทร.0-3724-7669
คนงานประจำรถขยะ
โทร.0-3724-7669
 คนงานประจำรถขยะ
โทร.0-3724-7669


 
 

นายสนิท กุลศิริ นายจักรกฤษณ์ นิลศิริ นายสุรกิจ  เพ็ชรสุริยา

พนักงานผลิตน้ำประปา (ทักษะ)
โทร.0-3724-7669
พนักงานผลิตน้ำประปา (ทักษะ)
โทร.0-3724-7669
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร.0-3724-7669

 
  นางจำลอง  บุตรศรี นายอาทิตย์  พลสวัสดิ์ นายภานุวัฒน์  พลเจริญ  
  แม่บ้าน
โทร.0-3724-7669
คนงาน
โทร.0-3724-7669
คนงาน
โทร.0-3724-7669