องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
กองคลัง

   
  -ว่าง-
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวพุทธรักษา จำนงค์จิตร์ นายเฉลิมพล ภัคคะธารา นางสาวญาณ์นิษฐา สุขศิริปัญโญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางวิไลลักษณ์ จันทร์ภูวงศ์ นางสาวรจนา  หวังอาษา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้