องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
กองคลัง

   
 
นางสาวพุทธรักษา จำนงค์จิตร์
 
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.0-3724-7669
นางสาวพุทธรักษา จำนงค์จิตร์ นายเฉลิมพล ภัคคะธารา นางสาวญาณ์นิษฐา สุขศิริปัญโญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร.0-3724-7669
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร.0-3724-7669
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร.0-3724-7669


นางวิไลลักษณ์ จันทร์ภูวงศ์ นางสาวพัชรี  พุ่มบัว นางสาวมนัสนันท์  ดีเลิศ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.0-3724-7669
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร.0-3724-7669
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร.0-3724-7669