องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
กองช่าง

 
 นายชวลิต  แก้วก่า
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.0-3724-7669

นายกุศล คนฉลาด นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญณะอินทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร.0-3724-7669

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร.0-3724-7669

นายจิรวัส  ลา
นายปรีชา  ดากุล นายกฤษฎา  จันทร์ภักดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร.0-3724-7669
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร.0-3724-7669
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร.0-3724-7669