องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 7 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด , หมู่2 บ้านหนองป่าหมาก , หมู่3 บ้านคลองยาง , หมู่4 บ้านบ่อนางชิง , หมู่5 บ้านเสาสูง , หมู่6 บ้านน้อยสนามบิน , หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา

 

จำนวนประชากรใน ตำบลห้วยโจด
  จำนวนหลังคาเรือน : 827 หลังคาเรือน  
  จำนวนประชากร : 3,692 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 348 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 345 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 47 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 22 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : - คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 860 คน จำนวนผู้พิการ : 30 คน