องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 7 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด , หมู่2 บ้านหนองป่าหมาก , หมู่3 บ้านคลองยาง , หมู่4 บ้านบ่อนางชิง , หมู่5 บ้านเสาสูง , หมู่6 บ้านน้อยสนามบิน , หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา

 

 จำนวนประชากรใน ตำบลห้วยโจด