องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายราเชน  จันตรีจิตร์
 
  ปลัด อบต.ห้วยโจด
โทร.0-3724-7669

นางสุรีย์พร  บุญสร้าง


รองปลัด อบต.ห้วยโจด
โทร.0-3724-7669
 นายศานติ วงษ์สอาด นางสาวพุทธรักษา  จำนงค์จิตร์
 นายชวลิต แก้วก่า   นางสุรีย์พร  บุญสร้าง
หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองช่าง รองปลัด อบต.ห้วยโจด

โทร.0-3724-7669
รักษาราชการแทน โทร.0-3724-7669 รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.0-3724-7669
โทร.0-3724-7669