องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายราเชน  จันตรีจิตร์
 
  ปลัด อบต.ห้วยโจดนางสุรีย์  บุญสร้าง


รองปลัด อบต.ห้วยโจด
 -ว่าง-  -ว่าง-   -ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา