องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
 
 
นายปิยวัฒน์  สาโท
 
  รองปลัด อบต.ห้วยโจด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกา่รกองการศึกษาฯ
โทร.0-3724-7669

นางสาวกษมา  อุดทา นางอนงค์ ศรีชาญชัย
นางบุญส่ง ปุ้ยนอก นางวชิรา พันธะกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร.0-3724-7669
ครู
โทร.0-3724-7669
ครู
โทร.0-3724-7669
ครู
โทร.0-3724-7669
นางปวีณา พาวงษ์
นางสาวสุภาภรณ์  ศรีชาญชัย
นางสาวโสมนัส วรรณศรี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร.0-3724-7669
ผู้ดูแลเด็ก
โทร.0-3724-7669
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
โทร.0-3724-7669

นางสาวเพ็ญนภา  นามแย้มผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
โทร.0-3724-7669


นางรัตน์  ศรีตะวัน
นางพิมพา  คนหลัก นางดวงใจ  ชมดอน

แม่บ้าน
โทร.0-3724-7669
แม่บ้าน
โทร.0-3724-7669
แม่บ้าน
โทร.0-3724-7669