องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลห้วยโจดประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก    ส่วนใหญ่จะทำไร่มันสำปะหลัง,ทำไร่อ้อย,ทำนาตามฤดูกาล,และทำผลไม้บ้างเป็นส่วนน้อย และทำการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค,กระบือ,ไก่,สุกร
หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย
                 ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                               -               แห่ง                        
                 ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่                              -               แห่ง
                 ปั๊มน้ำมันมือหมุน                                 3              แห่ง
                 โรงงานอุตสาหกรรม                             -               แห่ง
                 โรงสีข้าว                                          7               แห่ง
                 ฟาร์มเลี้ยงสุกร                                    1               แห่ง
                 ฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อ                                 1               แห่ง
                 ฟาร์มเลี้ยงโคนม                                  7               แห่ง