องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง 3ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโจดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิงโรงเรียนไทยรัฐวิทยาการคมนาคม การจราจร
การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอวัฒนานคร ใช้เส้นทางคมนาคมถนนสายชนบทแซร์ออ – วัฒนานคร ระยะทาง  26  กิโลเมตร