องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 11 เม.ย. 2564 ]114
2 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน [ 11 เม.ย. 2564 ]108
3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 1 [ 11 เม.ย. 2564 ]106
4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 2 [ 11 เม.ย. 2564 ]103
5 การต่ออายุใบประกอบกิจการน้ำมัน [ 11 เม.ย. 2564 ]110
6 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน [ 11 เม.ย. 2564 ]101
7 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานนีบริการน้ำมัน [ 11 เม.ย. 2564 ]101
8 การจะทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา [ 11 เม.ย. 2564 ]105
9 การจะทะเบียนพาณิชย์ และกิจการร่วมค้า [ 11 เม.ย. 2564 ]102
10 การจะทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจด [ 11 เม.ย. 2564 ]106
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียน [ 11 เม.ย. 2564 ]105
12 การจะทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคล [ 11 เม.ย. 2564 ]107
13 การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดเป็นห้าง [ 11 เม.ย. 2564 ]102
14 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 11 เม.ย. 2564 ]105
15 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนปฐมศึก [ 11 เม.ย. 2564 ]93
16 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความ [ 11 เม.ย. 2564 ]101
17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยัง [ 11 เม.ย. 2564 ]103
18 การรับชำระภาษีป้าย [ 11 เม.ย. 2564 ]107
19 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 11 เม.ย. 2564 ]103
20 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร [ 11 เม.ย. 2564 ]102
 
หน้า 1|2