องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 11 เม.ย. 2564 ]25
2 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน [ 11 เม.ย. 2564 ]20
3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 1 [ 11 เม.ย. 2564 ]22
4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 2 [ 11 เม.ย. 2564 ]23
5 การต่ออายุใบประกอบกิจการน้ำมัน [ 11 เม.ย. 2564 ]24
6 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน [ 11 เม.ย. 2564 ]18
7 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานนีบริการน้ำมัน [ 11 เม.ย. 2564 ]22
8 การจะทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา [ 11 เม.ย. 2564 ]22
9 การจะทะเบียนพาณิชย์ และกิจการร่วมค้า [ 11 เม.ย. 2564 ]22
10 การจะทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจด [ 11 เม.ย. 2564 ]22
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียน [ 11 เม.ย. 2564 ]21
12 การจะทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคล [ 11 เม.ย. 2564 ]20
13 การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดเป็นห้าง [ 11 เม.ย. 2564 ]21
14 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 11 เม.ย. 2564 ]22
15 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนปฐมศึก [ 11 เม.ย. 2564 ]15
16 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความ [ 11 เม.ย. 2564 ]21
17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยัง [ 11 เม.ย. 2564 ]20
18 การรับชำระภาษีป้าย [ 11 เม.ย. 2564 ]23
19 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 11 เม.ย. 2564 ]21
20 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร [ 11 เม.ย. 2564 ]21
 
หน้า 1|2