องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และเจ้าหน้าที่ [ 3 ต.ค. 2565 ]7
2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 3 ต.ค. 2565 ]10
3 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการสำหรับนักทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2565 ]7
4 คู่มือคำสั่งการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล [ 3 ต.ค. 2565 ]7
5 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 3 ต.ค. 2565 ]7
6 รายงานผลการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการบริหารงบประมาณฯ [ 13 มิ.ย. 2565 ]19
7 รายงานผลการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบุคลากรของอปท.ให้พร้อมเข้าสู่ตำแหน่งระดับอาวุโสและชำนาญการพิเศษฯ [ 17 พ.ค. 2565 ]19
8 ประกาศ ก.จ.สระแก้ว หลักเกณฑ์การให้ออจากราชการ พ.ศ.2559 [ 4 ม.ค. 2564 ]88
9 ประกาศ ก.จ.สระแก้ว หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2559 [ 4 ม.ค. 2564 ]81
10 ประกาศ ก.จ.สระแก้ว หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน พ.ศ.2559 [ 4 ม.ค. 2564 ]82
11 คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และเจ้าหน้าที่ [ 1 ต.ค. 2563 ]222
12 คู่มือทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับนักทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]236
13 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน [ 1 ต.ค. 2563 ]229
14 คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการและสารบรรณสำหรับเจ้าพนักงานธุรการ [ 1 ต.ค. 2563 ]227
15 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 1 ต.ค. 2563 ]191