องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการฝึกอบรม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 11 ก.ย. 2566 ]29
2 รายงานผลการฝึกอบรม ระบบศูนย์บริการบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 3 [ 13 ก.ค. 2566 ]45
3 รายงานผลการฝึกอบรม เตรียมพร้อมอปท.เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับสำนักงบประมาณ [ 30 พ.ย. 2565 ]41
4 รายงานผลการฝึกอบรม การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) [ 22 พ.ย. 2565 ]36
5 รายงานผลการฝึกอบรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 1 พ.ย. 2565 ]42
6 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา [ 6 ต.ค. 2565 ]46
7 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ 4 ต.ค. 2565 ]40
8 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และเจ้าหน้าที่ [ 3 ต.ค. 2565 ]47
9 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 3 ต.ค. 2565 ]47
10 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการสำหรับนักทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2565 ]39
11 คู่มือคำสั่งการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล [ 3 ต.ค. 2565 ]41
12 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 3 ต.ค. 2565 ]37
13 รายงานผลการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการบริหารงบประมาณฯ [ 13 มิ.ย. 2565 ]57
14 รายงานผลการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบุคลากรของอปท.ให้พร้อมเข้าสู่ตำแหน่งระดับอาวุโสและชำนาญการพิเศษฯ [ 17 พ.ค. 2565 ]52
15 รายงานผลการฝึกอบรม การเตรียมพร้อมการจัดทำหรือปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2567-2569 [ 20 เม.ย. 2565 ]40
16 ประกาศ ก.จ.สระแก้ว หลักเกณฑ์การให้ออจากราชการ พ.ศ.2559 [ 4 ม.ค. 2564 ]125
17 ประกาศ ก.จ.สระแก้ว หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2559 [ 4 ม.ค. 2564 ]124
18 ประกาศ ก.จ.สระแก้ว หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน พ.ศ.2559 [ 4 ม.ค. 2564 ]119
19 คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และเจ้าหน้าที่ [ 1 ต.ค. 2563 ]256
20 คู่มือทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับนักทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]288
 
หน้า 1|2