องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.อบต.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 8 ต.ค. 2564 ]49
2 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2564 ]52
3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559 [ 8 ต.ค. 2564 ]50
4 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 8 ต.ค. 2564 ]47
5 ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2564 ]50
6 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2564 ]49
7 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 8 ต.ค. 2564 ]47
8 ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 8 ต.ค. 2564 ]47
9 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2558 [ 8 ต.ค. 2564 ]49
10 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]48
11 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]121
12 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]116
13 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]115
14 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2563 ]117
15 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]117
16 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ประจำปีงบ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]122
17 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]118