องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563    เอกสารประกอบ รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ