องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.huayjod.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกัน การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 8 มิ.ย. 2564 ]89
2 ยาสูบวางยาพิษให้แก่โลก [ 15 เม.ย. 2564 ]86
3 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ียวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 เม.ย. 2564 ]86
4 มาตรการป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 เม.ย. 2564 ]85
5 กฎกระทรางว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 2558 [ 1 เม.ย. 2564 ]82
6 มท+๐๘๐๔.๖-ว๕๕๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]88
7 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมีพิษและขยะอันตราย [ 11 มี.ค. 2564 ]83
8 แผ่นพับประชาสัมพันธ์งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก [ 1 ก.พ. 2564 ]84